Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
 
ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
 
**ด่วนี่สุด**ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) เพิ่มเติม  [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสาร หลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
 
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
 
แจ้งจัดส่ง CDสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นประกอบเพลงเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กประถมวัย (Executive Function หรือ EFs) [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
 
**ด่วนมาก**แจ้งเปลี่ยนวันอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
 
**ด่วนที่สุด** แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
 
โครงการอบรมหลักสูตร \"การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ\" รุ่นที่ 11 - 15 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 13 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
 
**ด่วนที่สุด**แจ้งอบรมโครงการส่งเสริมการศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ สมศ. [ 13 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
 
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท.ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ \\\"เจ้าท่า\\\" ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 [ 13 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 201
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558