Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
 
เปลี่ยนแปลงแบบรายงานโครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 172 
 
**ด่วนที่สุด**การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
 
**ด่วนที่สุด** ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 62 [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 197 
 
ด่วนที่สุด ด้วยมูลนิธิพลังงานไทยลดโลกร้อน ได้จัดสัมมนาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เฟส 2 ขอให้แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ารับการสัมมนาดังกล่าว  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
 
ด่วนที่สุด * ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัยหาอุกภัยจังหวัดชัยภุมิ และการประชุมติดตามสถานการณืน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
แจ้งสรุปการฝึกอบรมการสมัครเข้าใช้แพลตฟอร์ม Airbnb [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
ประกาศรายชื่อ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ผ่านเกณฑ์การประเมิน [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
 
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนัง [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cerment) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 193
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558